Yhteystiedot - Contatti

Email: danteturku@gmail.com

Società Dante Alighieri
Comitato di Turku ry
c/o Tiina Vihanto-Hietanen
Itäinen Pitkäkatu 34 B 37
20700 Turku
Finlandia