Yhteystiedot - Contatti

Email: danteturku@gmail.com

Società Dante Alighieri

Comitato di Turku ry

c/o Tiina Vihanto-Hietanen

Itäinen Pitkäkatu 34 B 37

20700 Turku

Finlandia